Agenda


Lees verder...

Statistiek

Vandaag 10
Deze week 10
Deze maand 1640
Sinds 11-2008 712934

Literatuur
 

 

Literatuurgeschiedenis

Lees hier over de geschiedenis van de Litouwse literatuur.

 

 

Schrijversprofielen

Een schrijversprofiel bevat een biografie en een bibliografie van een auteur.

Abraham Mapu
Abraomas Kulvietis
Adomas Dambrauskas-Jakštas
Adomas Lastas
Agn? Žagrakalyt?
Aidas Mar??nas
Albertas Laurin?iukas
Albinas Klizas
Albinas Vai?i?nas
Aldona Gustas
Aleksandra Fomina
Aleksandras Burba
Alfonsas Bukontas
Alfonsas Jakub?nas
Algimantas Baltakis
Algimantas ?ekuolis
Algimantas Lyva
Algimantas Zurba
Algirdas Margeris
Algirdas Pocius
Alma Karosait?
Andrius Barkauskas
Andrius Botyrius
Angelina Zalatorien?
Ansas Bruožis
Antanas Baranauskas
Antanas Bortkevi?ius
Antanas ?ernevskis
Antanas Drilinga
Antanas Miškinis
Antanas Poška
Antanas Šk?ma
Antanas Smetona
Antanas Strazdas
Antanas Tatar?
Antanas Vai?iulaitis
Antanas Venclova
Antanas Vienažindys
Antanas Vienuolis
Antanas Vilkutaitis
Antanas Zabulionis
Anzelmas Matutis
Arkadijus Vinokuras
Ar?nas Spraunius
Arvydas Genys
Augustinas Gricius
Auks? Vasaityt?
Balys Sruoga
Benediktas Babrauskas
Bernardas Brazdžionis
Birut? Teres? Lengvenien?
Bit? Vilimait?
Bronys Raila
Dalia Teišerskyt?
David Daiches
Dionizas Poška
Dominikas Budrikas
Edmundas Zenonas Mal?kas
Eduardas Jok?bas Daukša
Endrikis Budrius
Ernestas Dicelijus
Ernstas Vilhelmas Berbomas
Eugenijus Ališanka
Eugenijus Remigijus Baltrušaitis
Faustas Kirša
Fridrichas Bajoraitis
Fridrichas Bekeris
Gabriel? Petkevi?ait?-Bit?
Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis
Georgijus Jefremovas
Gintaras Beresnevi?ius
Gintaras Grajauskas
Gintautas Iešmantas
Henrikas Radauskas
Icchokas Meras
Ieva Simonaityt?
Ignas Bitaitis
Ignas Lapienis
Ignas Pikturna
Ignas Šeinius
Irena Buivydait?-Kup?inskien?
Jakób Jocz
Janina Degutyt?
Jeronimas Ralys
Jonas Aistis
Jonas Avyžius
Jonas Balvo?ius
Jonas Basanavi?ius
Jonas Bili?nas
Jonas Bretk?nas
Jonas Krikš?i?nas-Jovaras
Jonas Ma?ys-K?kštas
Jonas Mekas
Jonas Mykolas Burkus
Jonas Zdanys
Julius Anusavi?ius
Julius Janonis
Julius Keleras
Julius Ž?kas
Juozas Adomaitis-Šernas
Juozas Andziulaitis-Kaln?nas
Juozas Angrabaitis
Juozas Baltrušaitis
Juozas Erlickas
Juozas Glinskis
Juozas Grušas
Juozas Miliauskas-Miglovara
Juozas Nekrošius
Juozas Paukštelis
Juozas Tumas-Vaižgantas
Juozas Vilkutaitis
Jurga Ivanauskait?
Jurgis Baltrušaitis
Jurgis Bielinis
Jurgis Kun?inas
Jurgis Savickis
Jurgis Talmantas
Jurgis Zauerveinas
Justinas Marcinkevi?ius
Justinas Pilyponis
Justinas Žilinskas
Kajetonas Aleknavi?ius
Karolis Eduardas Cigleris
Kazys Almenas
Kazys Binkis
Kazys Bizauskas
Kazys Boruta
Kazys Brad?nas
Kazys Jakub?nas
Kazys Puida
K?stutis Navakas
Konstantinas Jasiukaitis
Konstantinas Sirvydas
Kostas Korsakas
Kristijonas Donelaitis
Ksaveras Bogušas
Ksaveras Sakalauskas-Vanag?lis
Laimonas Inis
Laurynas Bortkevi?ius
Lazdyn? Pel?da
Leonardas Andriekus
Leonardas Grudzinskas
Liudas Gira
Liudvika Didžiulien?
Loreta Anilionyt?
Maironis
Marcelijus Martinaitis
Marcelinas Šikšnys
Marija Jurgelevi?ien?
Marija Žarkauskait?
Marius Ivaškevi?ius
Marius Katiliškis
Martynas Mažvydas
Martynas Vainilaitis
Matas Šal?ius
Me?islovas Davainis-Silvestraitis
Mikalojus Akelaitis
Mikalojus Daukša
Motiejus Brundza
Motiejus Kazimieras Sarbievijus
Motiejus Valan?ius
Mykolas Biržiška
Neringa Abrutyt?
Ona Baliukonyt? (1948)
Oscar Milosz
Petras Arminas-Trupin?lis
Petras Cvirka
Petras Dirg?la
Petras Klimas
Petras Skarga
Petras Skodžius
Petras Tarulis
Petron?l? Orintait?
Pilypas Ruigys
Povilas Višinskis
Pranas Daunys
Pranas Dovydaitis
Pranas Mašiotas
Pranas Mork?nas
Pranas Vai?aitis
Raimundas Samulevi?ius
Ri?ardas Gavelis
Ri?ardas Mikutavi?ius
Ri?ardas Šileika
Rimantas Šavelis (1942)
Robertas Kundrotas
Romas Lileikis
Rož? Sabaliauskien?
Rudolfas Andrius Cipelis
R?ta Lukoševi?i?t?
Salom?ja N?ris
Šatrijos Ragana
Saulius Šaltenis
Sigitas Birgelis
Sigitas Geda
Silvestras Baltramaitis
Simonas Dachas
Simonas Daukantas
Simonas Stanevi?ius
Skaidrius Kandratavi?ius
Sofija Kymantait?-?iurlionien?
Sofija Tyzenhauzait? de Šuazel-Gufj?
Stanislovas ?erskis
Stanislovas Dagilis
Stanislovas Rapalionis
Stasys Anglickis
Stasys B?davas
Stasys Gorodeckis
Stasys Kašauskas
Stasys Santvaras
Stepas Zobarskas
Teres? ?ksien?
Tomas Astramskas
Tomas Sakalauskas
Tomas Venclova
Tomas Zanas
Vaclovas Biržiška
Vaclovas Volkus
Vacys Reimeris
Vaidotas Spudas
Valentinas Gustainis
Valerijonas Ažukalnis
Valerijonas Knyva
Vanda Albrechtien?
Viktoras Alekna
Viktoras Katilius
Vilius Braž?nas
Vilius Bruožis
Vincas Kr?v?-Mickevi?ius
Vincas Kudirka
Vincas Mykolaitis-Putinas
Vincas Paukštys
Vincas Pietaris
Vincas Žilionis
Violeta Šoblinskait?
Vladas Buragas
Vladas Mongirdas
Vladas Putvinskis
Vladas Rekašius
Vladislovas Dembskis
Vyd?nas
Vytautas Aleksandras Cinauskas
Vytautas Girdzijauskas (rašytojas)
Vytautas Jurgis Bubnys
Vytautas Kirkutis
Vytautas Ma?ernis
Vytautas Misevi?ius
Vytautas Nistelis
Vytautas Petkevi?ius (1930)
Žemait?

 
  2024 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.

Citaat van de dag

"Iedere taal geeft een unieke kijk op het leven. " - Federico Fellini -
(1920-1993)

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.